Nowości w PP Mag 2024/05 – wydruki

Zestaw kolejnych opcji dostępnych z poziomu kolektora!

PP KOLEKTOR

 • Na ekranie kompletacji towarów dodaliśmy możliwość uruchomienia wydruku etykiety z danymi dokumentu wg. zdefiniowanego szablonu
 • Na liście nośników zmodyfikowaliśmy funkcję odkładania nośnika (odłożenie pustego, zgłoszenie braku, skompletowanie, spakowanie), aby w razie problemów komunikacyjnymi z serwerem, pozwoliła operatorowi poczekać na odpowiedź
 • Zmodyfikowaliśmy funkcję oznaczenia wszystkich nośników jako skompletowane, aby w przypadku problemów komunikacyjnych z serwerem, operator mógł poczekać na odpowiedź serwera
 • Na ekranie kompletacji poprawiliśmy funkcję rozpoczynania nowej kompletacji, aby jako pierwszy wybierany był najstarszy dokument zapisany na kolektorze (pod uwagę brana jest kolejność zapisu dokumentu w PP Mag a nie utworzenia w ERP)
 • Dodaliśmy możliwość usunięcia nośnika z kolektora podczas rozkładania
 • Na ekranie listy nośników rozdzieliliśmy możliwe operacje do wykonania. Operacje dla nośnika dostępne będą po przytrzymaniu palca na nośniku, a operacje dla wszystkich nośników przeniesione zostały do menu w prawym dolnym rogu

PP Mag

 • Dodaliśmy możliwość utworzenia wzorca wydruku dla dokumentu
 • W ustawieniach wydawania dokumentów na operatora dodaliśmy możliwość wyboru algorytmu wydawania: od najstarszego dokumentu albo od najstarszej daty realizacji
 • W menu kontekstowym dokumentu dodaliśmy opcję wydruku etykiety wg. zdefiniowanego szablonu
 • Dodaliśmy możliwość zbiorczego odświeżenia dokumentów z nadpisaniem pozycji
 • Zmieniliśmy proces zbiorczego odświeżania dokumentów, aby widoczny był postęp realizacji operacji

Moduł obsługi wysyłek dla Subiekta GT

Dodaliśmy możliwość tworzenia przesyłek DSV z danych dokumentu Subiekta GT

UPS

 • Dodaliśmy rozpoznawanie rodzaju opakowania dodawanego w oknie edycji listu
 • Dodaliśmy mechanizm automatycznego odświeżania tokenu autoryzacyjnego, który utracił ważność, przed próbą komunikacji z API UPS

DSV

 • Zaktualizowaliśmy integrację z API DSV
 • Dodaliśmy możliwość wpisania tokenów dostępowych do API tworzenia przesyłki, pobierania etykiety i trackingu
 • W oknie edycji listu dodaliśmy możliwość wpisania kwoty pobrania i ubezpieczenia

Wysyłam z Allegro

 • W ustawieniach mapowania tekstu na usługę dostawy WZA dodaliśmy możliwość konfiguracji ustawień przetwarzania dla usługi wybranej w mapowaniu, bez konieczności przełączania się do okna wyboru usługi z listy (dotyczy WAPRO MAG, SELLO, SUBIEKT GT, SUBIEKT NEXO)
 • W oknie wyboru usługi dostawy do skonfigurowania dodaliśmy wyświetlanie identyfikatora usługi w systemie Allegro oraz nazwy Marketplace (jeżeli usługa została pobrana za pomocą nowego API WZA)
 • Zmieniliśmy okno edycji listu, aby na liście usług wyświetlanych było więcej danych o sposobie dostawy (market place, id usługi, id przewoźnika)

Administracja

W słowniku mapowania rodzaju opakowania na rodzaj paczki przewoźnika dodaliśmy możliwość zdefiniowania mapowania dla przesyłek UPS

PP ETYKIETA

 • Dodaliśmy nowe pole dla metody Wysyłam z Allegro, które pozwala określić format drukowanej etykiety (A4/A6), dzięki czemu nie trzeba będzie kopiować pliku konfiguracyjnego ustawień wydruku z PP2
 • Zmienilismy sposób przekazywania nazwy firmy, imienia i nazwiska do API Olza Logistic
 • Zmieniliśmy sposób przekazywania danych do nowego API Wysyłam z Allegro, aby puste atrybuty nie były przekazywane przez API
 • Dodaliśmy obsługę przygotowywania listów przewozowych UPS za pomocą API REST UPS
 • Dodaliśmy obsługę automatycznego odświeżania tokenów dostępowych UPS przed próbą przygotowania listu
 • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania domyślnego kodu opakowania paczki UPS w definicjach pól
 • Dodaliśmy obsługę własnego rodzaju paczki zmapowanego na rodzaj paczki UPS (w PP2)
 • Dodaliśmy obsługę dodawania paczek z własnym rodzajem z poziomu okna edycji listu przewozowego