Najnowszą wersję programu znajdą Państwo tu: AKTUALIZACJA.


UWAGA! Od wersji v24.2.1 aplikacja autoryzuje się innym zestawem kluczy.
Prosimy przed aktualizacją upewnić się, że mają Państwo zestaw nowych kluczy.


v24.6.1.1

OGÓLNE

 • Poprawiliśmy instalator aby nie nadpisywał pliku ze stylami raportów

v24.6.1

 

Ogólne

 • Poprawiliśmy obsługę dokumentów anulowanych i zablokowanych do obsługi
 • Dodaliśmy do instalatora pusty plik dla stylów (.css) aby system nie zgłaszał jego braku podczas wyświetlania raportów w przeglądarce

PP Mag

 • Poprawiliśmy weryfikację licencji przy uruchamianiu  zakładki przyjęcia i wydania
 • Na liście dokumentów w zakładkach przyjęcia i wydania dodaliśmy opcję anulowania  dokumentu z poziomu menu kontekstowego
 • W zakładce WYDANIA dodaliśmy możliwość zbiorczego anulowania dokumentów
 • W zakładce WYDANIA dodaliśmy możliwość odpięcia dokumentu od nośnika (z poziomu menu kontekstowego)
 • W ustawieniach parametrów kolektora rozszerzyliśmy opis dla właściwości w sekcji połączenia
 • Zmieniliśmy zawartość wyświetlaną w zakładce NOWOŚCI, aby pokazywała najnowsze aktualizacje
 • Usunęliśmy możliwość zmiany statusu na Anulowany za pomocą funkcji „Zmień status”
 • W zakładce WYDANIA dodaliśmy możliwość zmiany statusu Anulowany na Brak lub Gotowy do wydania
 • W zakładce PRZYJĘCIA dodaliśmy możliwość zmiany statusu Anulowany na Brak lub Gotowe do rozłożenia
 • Poprawiliśmy zbiorcze odświeżanie  dokumentów przyjęć aby wyświetlany był pasek postępu

API  (IIS)

 • Poprawiliśmy mechanizm rejestracji operacji odkładania nośnika aby rejestracja następowała po zweryfikowaniu poprawności żądania
 • Dodaliśmy rejestrowanie operacji zmiany statusu dokumentu, aby kolektor mógł odpytać o wynik operacji

PP Kolektor

 • Na ekranie listy nośników poprawiliśmy proces odkładania nośnika aby w razie problemów komunikacyjnych pozwalał na sprawdzanie statusu zakończenia operacji nawet jeżeli dochodzi do timeoutu podczas odpytywania o wynik operacji
 • Na ekranie pakowania dodaliśmy możliwość sprawdzenia statusu oznaczania dokumentu jako spakowany, jeżeli w trakcie zmiany dojdzie do problemu komunikacyjnego
 • Na ekranie podglądu towaru dodaliśmy wyświetlanie daty aktualizacji danych (na samym dole okna)
 • Dodaliśmy możliwość aktualizacji danych towaru na ekranie podglądu towaru
 • Dodaliśmy automatyczną aktualizację towaru przy wejściu do okna podglądu towaru
 • Na ekranie weryfikacji dodaliśmy możliwość wyświetlenia okna do wprowadzenia ilości automatycznie po zeskanowaniu towaru (opcja możliwa do ukrycia w ramach zestawu ustawień)
 • Przebudowaliśmy (refactoring) mechanizm obsługi menu kontekstowego w oknie weryfikacji
 • W oknie zmiany ilości zeskanowanego, podczas weryfikacji, towaru dodaliśmy  wyświetlanie nazwy towaru lub kodu kreskowego jeżeli towar nie został jeszcze rozpoznany
 • Zmieniliśmy  sposób działania skanowania towaru na ekranie weryfikacji, aby nie wyświetlał błędu po zeskanowaniu nieznanego towaru
  • Na ekranie tworzenia dokumentu w ERP dodaliśmy możliwość wyświetlenia okna do wprowadzenia ilości automatycznie po zeskanowaniu towaru (opcja możliwa do ukrycia w ramach zestawu ustawień)
  • W oknie zmiany ilości, na ekranie tworzenia dokumentu, dodaliśmy wyświetlanie nazwy towaru lub kodu kreskowego (jeżeli towar nie został jeszcze rozpoznany)

Integracja z Subiekt GT

 • W ustawieniach edycji źródła zmieniliśmy opis właściwości zmiany flag, aby informował że nazwy flag muszą być takie same dla każdego typu dokumentu
 • Poprawiliśmy zamykanie dokumentu po nieudanej zmianie flagi, aby dokument nie był blokowany przez Sferę
 • Zoptymalizowaliśmy proces zmiany flagi dokumentu  eliminując nadmiarowe pobieranie danych towaru z bazy Subiekta GT
 • Poprawiliśmy komunikaty wyświetlane podczas zmiany flagi, aby zawierały właściwy typ zadania

v24.6.0

OGÓLNE

 • Zmieniliśmy okno wyboru wartości używane przy wydawaniu dokumentów na operatora, wyborze wzorców etykiet czy wyborze scenariuszy
 • Poprawiliśmy sprawdzanie istnienia loginu przy edycji użytkownika
 • Poprawiliśmy wyłączanie przycisków i opcji w menu kontekstowym dokumentu, w zakładkach WYDANIA I PRZYJĘCIA, aby reagowały na to czy zaznaczony jest jeden dokument czy wiele
 • W oknie podglądu weryfikacji wydania i przyjęcia dodaliśmy kolumny prezentujące ilość brakującą i nadmiarową danego towaru
 • W oknie edycji raportu poprawiliśmy nazwę pola oznaczenia raportu jako dostępnego przez przeglądarkę, aby był bardziej precyzyjny

API / WEB

 • Przepisaliśmy funkcję zmiany statusu dokumentu z poziomu kolektora, aby nie pozwalało zmienić statusu anulowanego dokumentu
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia listy raportów, które zostały oznaczone jako dostępne przez przeglądarkę
 • Zmieniliśmy aby przy wyświetlaniu  raportu w w przeglądarce jako nazwa zakładki wyświetlana była nazwa raportu

PP Kolektor

 • Dodaliśmy mechanizm blokujący uruchamianie kompletacji, pakowania i rozkładania w przypadku gdy nie wybrany został magazyn (pierwsze uruchomienia na nowych urządzeniach)
 • Poprawiliśmy odpinanie dokumentów z nośnika w trakcie trwania kompletacji, aby nie dochodziło do ponownego wydania anulowanych dokumentów
 • Na liście dokumentów dodaliśmy możliwość uruchomienia synchronizacji  dokumentów (pobrania aktualnych, usunięcia odpiętych od użytkownika)
 • Na liście dokumentów dodaliśmy możliwość wyszukiwania: po części numeru pełnego, po części nazwy kontrahenta, po części nazwy nośnika, po części kodu kreskowego nośnika
 • Dodaliśmy możliwość usunięcia dokumentu z urządzenia. Opcja możliwa do uruchomienia z poziomu menu kontekstowego na ekranie listy dokumentów. Aby funkcja była widoczna w menu należy ją włączyć w zestawie ustawień (parametrach kolektora)
 • Poprawiliśmy wyświetlanie ekranu oczekiwania przy przypisywaniu i odpinaniu dokumentów z nośnika

Integracja z Subiekt GT

 • Zmieniliśmy opis atrybutów importu dokumentów (liczba dni wstecz i data graniczna), aby był bardziej precyzyjny
 • W ustawieniach realizacji zamówienia na dokument sprzedaży, programu Sfera GT Serwer, dodaliśmy opcję umożlwiającą wyłączenie przepisywania płatności przez program, aby rozwiązać  problem przeliczania płatności z waluty obcej na PLN przy wystawianiu paragonuproblem
 • Poprawiliśmy funkcję wyłączania nasłuchiwania w programie Sfera GT Serwer aby nie trzeba było czekać do następnej próby komunikacji
 • Zmieniliśmy komunikaty pojawiające się przy wyłączaniu aplikacji aby były bardziej precyzyjne

Integracja z Subiekt nexo

 • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania adresu IP na którym nasłuchuje program Sfera nexo Serwer, aby można było wykonywać operacje sferyczne na innych komputerach w sieci. Adres IP należy podawać w argumentach wywołania  programu jako ostatni parametr.
 • Poprawiliśmy komunikaty wyświetlane przy wyłączaniu programu Sfera nexo Serwer, aby były bardziej precyzyjne

v24.5.1

OGÓLNE

 • Dodaliśmy możliwość utworzenia wzorca  wydruku dla dokumentu
 • Zaktualizowaliśmy mechanizm autentykacji użytkownika wykonującego operację w API aby zwracane były bardziej konkretne informacje o problemie

WYDANIA

 • W menu kontekstowym dokumentu dodaliśmy opcję wydruku etykiety wg. zdefiniowanego szablonu
 • Dodaliśmy możliwość zbiorczego odświeżenia  dokumentów z nadpisaniem pozycji
 • Zmieniliśmy  proces zbiorczego odświeżania dokumentów aby widoczny był postęp realizacji operacji
 • Z menu kontekstowego dokumentu usunęliśmy opcję ustawienia dokumentu do synchronizacji (już nie wykorzystywana)

PRZYJĘCIA

 • Z menu kontekstowego dokumentu usunęliśmy opcję ustawienia dokumentu do synchronizacji (już nie wykorzystywana)

PP KOLEKTOR

 • Poprawiliśmy mechanizm logowania, aby nie dochodziło do problemów przy wpisywaniu PINu ze znakami specjalnymi
 • Na ekranie kompletacji towarów dodaliśmy możliwość uruchomienia wydruku etykiety z danymi dokumentu wg. zdefiniowanego szablonu
 • Zmieniliśmy aby podczas zamykania weryfikacji dokumentu, który jest na kolektorze (został wydany na operatora) aplikacja nie próbowała zmieniać statusu dokumentu w PP Mag

v24.5.0

OGÓLNE

 • Zmieniliśmy strukturę bazy danych aby dodać tabelę przechowującą wywołania niektórych funkcji API
 • Zmodyfikowaliśmy funkcję odkładania nośnika (spakowanie, skompletowanie, odłożenie, zgłoszenie braku) aby rejestrowała wywołania
 • Dodaliśmy w API funkcję sprawdzenia czy wywołana funkcja API została przetworzona i z jakim skutkiem
 • W ustawieniach wydawania dokumentów na operatora dodaliśmy możliwość wyboru algorytmu wydawania: od najstarszego dokumentu albo od najstarszej daty realizacji

PP KOLEKTOR

 • Na ekranie listy towarów poprawiliśmy wyświetlanie aby nie ucinało ostatniego wyszukanego towaru
 • Na liście nośników zmodyfikowaliśmy funkcję odkładania nośnika (odłożenie pustego, zgłoszenie braku, skompletowanie, spakowanie) aby w razie problemów komunikacyjnymi z serwerem, pozwoliła operatorowi poczekać na odpowiedź
 • Zmodyfikowaliśmy funkcję oznaczenia wszystkich nośników jako skompletowane, aby w przypadku problemów komunikacyjnych z serwerem, operator mógł poczekać na odpowiedź serwera
 • Na ekranie kompletacji poprawiliśmy funkcję rozpoczynania nowej kompletacji aby jako pierwszy wybierany był najstarszy dokument zapisany na kolektorze (pod uwagę brana jest kolejność zapisu dokumentu w PP Mag a nie utworzenia w ERP)
 • Dodaliśmy możliwość usunięcia nośnika z kolektora podczas rozkładania
 • Na ekranie listy nośników rozdzieliliśmy możliwe operacje do wykonania, operacje dla nośnika dostępne będą po przytrzymaniu palca na nośniku a operacje dla wszystkich nośników przeniesione zostały do menu w prawym dolnym rogu

Integracja z Subiekt nexo

 • W programie Sfera nexo serwer poprawiliśmy funkcję zamykania programu, aby nie pozwalało zamknąć okna jeżeli trwa nasłuchiwanie
 • Poprawiliśmy wyświetlanie zdarzeń w programie Sfera nexo serwer

v24.4.2

Integracja z Subiekt GT

 • Poprawiliśmy zapytanie pobierania dokumentów aby nie uwzględniało flag do obiektów z grup nie będących dokumentami (np. kontrahentów, rozrachunków)
 • Dodaliśmy zabezpieczenie, aby w przypadku wykrycia  pobrania zdublowanych dokumentów wstrzymać import do programu PP Mag

PP Kolektor

 • Dodaliśmy wyświetlanie informacji na ekranie o statusie pobierania towarów
 • Na liście towarów dodaliśmy w menu możliwość pobrania tylko brakujących towarów (istniejących w ERP ale nie zapisanych na kolektorze)
 • Dodaliśmy blokadę ponownego uruchomienia pobrania towarów
 • Na liście towarów dodaliśmy przycisk usuwania wszystkich towarów z kolektora.
 • Dodaliśmy indeksy (w bazie kolektora) w danych powiązanych z towarami

v24.4.1

Integracja z Subiekt GT

 • Przebudowaliśmy pobieranie i zapisywanie do pól własnych, aby była możliwość używania pól z poza standardowego zakresu (1 – 10)
 • Dodaliśmy możliwość określania ilości towaru dla kodów kreskowych opakowań zbiorczych, aby na kolektorze po zeskanowaniu określonego kodu wstawiło się więcej niż 1 sztuka
 • Przebudowaliśmy mechanizm tworzenia dokumentów przez Sferę
 • Dodaliśmy obsługę tworzenia dokumentu MM
 • Dodaliśmy obsługę wstawiania uwag do dokumentu podczas tworzenia dokumentów z kolektora
 • Dodaliśmy obsługę tworzenia dokumentów z wywołanym skutkiem magazynowym

Integracja z Subiekt nexo

 • W programie Sfera nexo serwer dodaliśmy informację o konieczności ponownego uruchomienia programu po zmianie ustawień Sfery
 • Przebudowaliśmy tworzenie dokumentów przez Sferę
 • Dodaliśmy obsługę tworzenia dokumentu MM (jako jednostopniowy MMP)
  • Dodaliśmy obsługę wstawiania uwag do dokumentu podczas tworzenia dokumentów z kolektora
  • Dodaliśmy obsługę tworzenia dokumentów z wywołanym skutkiem magazynowym
  • Poprawiliśmy okno ustawień Sfery aby dało się je otworzyć pomimo problemu z pobraniem loginów użytkowników z Subiekta nexo
  • W programie Sfera nexo serwer poprawiliśmy komunikat zwracający informację o błędzie logowania danymi użytkownika

PP Mag

 • W oknie edycji raportu dodaliśmy wyświetlanie identyfikatora, którego można użyć do uruchomienia raportu z poziomu przeglądarki internetowej
 • W oknie wyboru operatora na którego ma nastąpić wydanie dokumentu zmieniliśmy sortowanie, aby wyświetlało w kolejności alfabetycznej rosnąco, oraz aby imię nazwisko i login wyświetlany był w jednej linii

PP Kolektor

 • Na ekranie listy towarów dodaliśmy możliwość wyszukiwania, wśród pobranych towarów, po lokalizacji  (miejscu magazynowym)
 • Na ekranie listy towarów zmieniliśmy aby wybór kryteriów wyszukiwania (symbol, kod kreskowy, lokalizacja) były zapamiętane aż do wylogowania z aplikacji
 • W powiadomieniu o sukcesie pobrania towarów dodaliśmy informację o czasie pobierania wszystkich towarów z ERP
 • Poprawiliśmy proces pobierania wszystkich towarów z ERP, aby lista towarów nie była aktualizowana w trakcie pobierania (lekkie przyśpieszenie importu)
 • Na ekranie przygotowania listu dodaliśmy możliwość określenia ilości opakowań danego typu  (podczas edycji opakowania)
 • Na ekranie przygotowania listu dodaliśmy przycisk pozwalający na ręczny wybór opakowania  z opcjonalnym automatycznym przejściem do edycji opakowania
 • Na ekranie tworzenia dokumentu w ERP dodaliśmy (dla niektórych dokumentów) możliwość wpisania uwag oraz oznaczenia czy dla tego dokumentu ma być wywołany skutek magazynowy
 • Dodaliśmy możliwosć utworzenia dokumentu MM (przesunięcia międzymagazynowego)

v24.4.0

PP MAG

W zakładce WYDANIA dodaliśmy możliwość awaryjnego przypisania użytkownika do dokumentu.

Zmieniliśmy aby w komunikacie potwierdzenia wyczyszczenia nośnika widoczne było tylko 10 numerów dokumentów przypisanych do nośnika.

W ustawieniach parametrów kolektora dodaliśmy:

 • Algorytmy sortowania listy towarów do kompletacji po lokalizacji strefy składowania rosnąco i malejąco
 • Sterowanie widocznością przycisku „Skompletuj wszystkie” na liście nośników
 • Możliwość ukrycia opcji „Skompletowany” i „Spakowaney” w menu kontekstowym nośników
 • Opcję ukrycia okna wyboru strefy przy dodawaniu nowej lokalizacji z poziomu podglądu towaru (tylko strefa kompletacji)
 • Opcję ukrycia numeru dokumentu na liście towarów do kompletacji (numer był wyświetlany tylko w trakcie kompletacji pojedynczego dokumentu)
 • Opcję ukrycia zakładek (Dokumenty, Towary, Nośniki) na liście towarów do skompletowania
 • Opcję ukrycia poleceń dla operatora

PP Kolektor

 • Poprawiliśmy okno podglądu towaru aby nie wyłączało aplikacji  przy problemie podczas pobierania zdjęć
 • Poprawiliśmy proces  wylogowanie z aplikacji
 • Dodaliśmy ekran oczekiwania przy dodawaniu nowej lokalizacji z podglądu towaru
 • Dodaliśmy zabezpieczenie przed podwójnym kliknięciem w przycisk
 • Poprawiliśmy ekran oczekiwania aby blokował możliwość kliknięcia w przysłonięte przyciski
 • Dodaliśmy okno oczekiwania przy wydruku etykiet towarowych
 • Zabezpieczyliśmy część nawigacji pomiędzy oknami  przed podwójnymi kliknięciami
 • Zmieniliśmy czasy oczekiwania w komunikacji z serwerem API: 15s oczekiwania na nawiązanie połączenia i 60s na odpowiedź serwera
 • Poprawiliśmy proces importu dokumentów do kompletacji, aby w przypadku problemu z pobraniem ilości dokumentów w scenariuszach, nie powodowało wyłączenia aplikacji
 • Dodaliśmy okno oczekiwania podczas zmiany magazynu
 • Poprawiliśmy funkcję zmiany magazynu, aby nie powodowała wyłączenia aplikacji przy problemach z połączeniem do serwera API
 • Zmieniliśmy aby po zmianie magazynu nie usuwało wszystkich danych z kolektora (zostają towary, tworzone dokumenty, weryfikacje, nie powiązane z dokumentami nośniki, słowniki, opakowania)
 • Poprawiliśmy aby tapnięcie w skan podczas tworzenia dokumentu nie powodowało wyłączenia aplikacji
 • Dodaliśmy obsługę nowych typów sortowań listy do kompletacji: po lokalizacji strefy składowania rosnąco i malejąco
 • Dodaliśmy aby po przytrzymaniu przycisku wyboru ustawień w menu główny, pobrały się aktualne ustawienia z serwera i dopiero po tym wyświetlone zostało okno wyboru zestawu ustawień
 • Zmieniliśmy dodawanie lokalizacji z poziomu podglądu towaru aby możliwe było wstawianie lokalizacji tylko do strefy kompletacji bez wyświetlania okna wyboru rodzaju strefy
 • Na liście nośników w kompletacji dodaliśmy możliwość wyłączenia wyświetlania przycisku „Skompletuj wszystkie” oraz opcji „Skompletowany” w menu kontekstowym nośnika
 • Na liście nośników  w kompletacji dodaliśmy możliwość wyłączenia opcji „Spakowany” w menu kontekstowym
 • Zmieniliśmy ekran z listą towarów do kompletacji aby zmieściło się  więcej danych
 • Na ekranie towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość ukrycia niektórych elementów: zakładek, numeru dokumentu (widoczny w trybie kompletacji pojedynczego dokumentu), poleceń dla operatora
 • Na liście towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość ukrycia rodzaju towaru
 • Poprawiliśmy ekran przygotowania listu, aby po kliknięciu przycisku przygotowania pojawiał się ekran oczekiwania

v24.3.0

PP MAG

 • Poprawiliśmy zapisywanie dodawanego klucza w zakładce ADMINISTRACJA
 • W mechanizmie tworzenia dokumentu ZD z braków nośnika (dla Subiekta GT) dodaliśmy możliwość wpisania nazwy nośnika do numeru oryginalnego dokumentu
 • Dodaliśmy mechanizm tworzenia ZK na podstawie braków nośnika (dla Subiekta GT)
 • Dodaliśmy zapisywanie zmian lokalizacji towaru, wykonywanych na kolektorze, w bazie programu
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia historii zmian w lokalizacjach (WYDANIA – zębatka – ZMIANY W LOKALIZACJACH)
 • Poprawiliśmy aby system logowania do pliku utworzył niezbędne katalogi, jeżeli zostały usunięte przez użytkownika podczas pracy programu

PP Kolektor

 • Na ekranie kompletacji dodaliśmy możliwość wyświetlenia informacji o ostatnio zeskanowanym towarze, która będzie wyświetlana na górze ekranu (opcja w ustawieniach parametrów kolektora)
 • Na ekranie nośników dodaliśmy opcję usunięcia nośnika z kolektora wraz z powiązaniami z dokumentami, której można użyć w awaryjnych sytuacjach (np. wyczyszczenia nośnika z poziomu PP Mag, opcja do włączenia w ustawieniach parametrów kolektora)
 • W ustawieniach parametrów kolektora dodaliśmy opcję pozwalającą wyłączyć wyświetlanie w menu kontekstowym nośnika pozycji „Realizacja + Brak Towaru”
 • Na ekranie tworzenia dokumentów dodaliśmy możliwość wyszukiwania kontrahenta w bazie kolektora po NIP-ie
 • Poprawiliśmy wyszukiwanie kontrahenta w bazie urządzenia, aby informowało o konieczności pobrania dostawców
 • Na ekranie tworzenia dokumentów dodaliśmy możliwość wyszukiwania kontrahentów w bazie ERP po nazwie, symbolu lub NIP-ie (opcja przełączana w ustawieniach parametrów kolektora)
 • W wynikach wyszukiwania kontrahentów dodaliśmy wyświetlanie NIP-u
 • Zmieniliśmy, aby po znalezieniu kontrahentów schowana została klawiatura, aby widocznych było więcej pozycji
 • Dodaliśmy możliwość utworzenia dokumentu wydania zewnętrznego, zamówienia od klienta i inwentaryzacji cząstkowej
 • W oknie tworzenia listu zmieniliśmy, aby drukarka etykiety kurierskiej i zastępczej zapamiętywana była aż do wylogowania z aplikacji
 • Zmieniliśmy aby pliki z logami miały w nazwie datę i godzinę utworzenia pliku zamiast samego czasu
 • Zmieniliśmy aby przy każdym uruchomieniu aplikacji tworzony był nowy plik logu
 • Poprawiliśmy kompresowanie plików z logami, aby nie uwzględniało innych archiwów ZIP

Auto Task

 • Zmieniliśmy aby logi zapisywały się w dedykowanym katalogu

Integracja z Subiektem GT

 • Poprawiliśmy nazywanie ikony w zasobniku systemowym aby nie powodowała błędu przy uruchamianiu aplikacji
 • Dodaliśmy tworzenie dokumentu wydania zewnętrznego (WZ), zamówienia od klienta (ZK) i inwentaryzacji cząstkowej (IWC)

Integracja z Subiektem nexo

 • Poprawiliśmy nazywanie ikony w zasobniku systemowym aby nie powodowała błędu przy uruchamianiu aplikacji
 • Poprawiliśmy pobieranie kontrahentów
 • Dodaliśmy tworzenie dokumentów wydania zewnętrznego (WZ), zamówienia od klienta (ZK) i spisu inwentaryzacyjnego (IS)

v24.2.1

UWAGA! Od wersji v24.2.1 aplikacja autoryzuje się innym zestawem kluczy.
Prosimy przed aktualizacją upewnić się, że mają Państwo zestaw nowych kluczy.

PP Mag

 • Poprawiliśmy weryfikację licencji
 • Poprawiliśmy usuwanie nośnika, aby usuwane były również przypisane do niego kody kreskowe
 • Zmieniliśmy zakładkę zarządzania licencjami
 • Dodaliśmy możliwość wpisania za jednym razem większej liczby kluczy licencyjnych
 • Ukryliśmy w zakładce ADMINISTRACJA zakładkę SKRÓTY, która nie była wykorzystywana
 • Zmieniliśmy, aby podczas wyświetlania pozycji dokumentów w zakładce WYDANIA, pobieranych było mniej danych z programu ERP
 • Poprawiliśmy zapisywanie do pliku logów wydajności
 • Dodaliśmy wyświetlanie zalogowanego użytkownika na pasku nazwy aplikacji
 • Dodaliśmy indeksy wspierające wyszukiwanie na tabelach dokumentu i statusów dokumentów

API

 • Poprawiliśmy weryfikację licencji
 • Poprawiliśmy mechanizm zwracania towarów aby w przypadku problemu zwracany był bardziej czytelny komunikat
 • Poprawiliśmy mechanizm sprawdzania liczby możliwych do zalogowania terminali mobilnych

PP Kolektor

 • Na liście towarów dodaliśmy uruchamianie wyszukiwania towaru po wciśnięciu klawisza ENTER
 • Dodaliśmy pobieranie zdjęć towaru (jeżeli ich nie było) przy wyświetlaniu podglądu towaru
 • Dodaliśmy logowanie wciśnięcia przycisków na ekranach
 • Zmieniliśmy aby na ekranie menu głównego powiadomienia były pokazywane według ustawień
 • Poprawiliśmy, aby przy wejściu do okna kompletacji nie nie tworzyła się lista kompletacyjna, gdy trwa pakowanie albo rozkładanie towaru
 • Poprawiliśmy tworzenie okna z listą dokumentów i towarów, aby przy ponownym otwarciu nie duplikowały się mechanizmy aktualizujące ekran po zmianach danych

Integracja z Subiekt GT

 • Poprawiliśmy mechanizm łączenia z bazą dla autentykacji Windows
 • Dodaliśmy mechanizm sprawdzania licencji w programie Sfera GT Serwer
 • Zmieniliśmy aby program Sfera GT Serwer chował się do zasobnika systemowego po jego zminimalizowaniu
 • Dodaliśmy możliwość sterowania parametrami połączenia z SQL Server: Trust server certificate i Encrypted
 • Dodaliśmy możliwość konfiguracji połączenia do bazy Subiekta w programie Sfera GT Serwer

Integracja z Subiekt nexo

 • Poprawiliśmy mechanizm łączenia z bazą dla autentykacji Windows
 • Poprawiliśmy import daty wystawienia dla dokumentów ZK
 • Dodaliśmy mechanizm sprawdzania licencji w programie Sfera GT Serwer
 • Zmieniliśmy aby program Sfera nexo Serwer chował się do zasobnika systemowego po jego zminimalizowaniu
 • Dodaliśmy mechanizm weryfikacji licencji w programie Sfera nexo Serwer
 • Dodaliśmy obsługę pól własnych dokumentów typu „Długi tekst”
 • Dodaliśmy możliwość sterowania parametrami połączenia z SQL Server: Trust server certificate i Encrypted
 • Poprawiliśmy okno konfiguracji dostępu do Sfery nexo, aby nie wyświetlało zbędnych informacji

v24.2.0

PP Mag
– Poprawiliśmy okno scenariuszy aby przyciski nie chowały się pod ekranem
– W zakładce WYDANIA zmieniliśmy sposób pobierania pozycji, aby dało się wyłączyć automatyczne pobieranie pozycji dla wielu zaznaczonych dokumentów
– Dodaliśmy do instalatora aby wstawiał do katalogu instalacyjnego program do wydruku etykiet: Sumatra PDF
– Zmieniliśmy w konfiguracji wydruków, aby przy braku ścieżki do programu Sumatra PDF program sprawdzał najpierw czy plik wykonywalny znajduje się w katalogu instalacyjnym PP Mag-a
– Zmieniliśmy konfigurację wydruków aby domyślnie ustawiany był program Sumatra PDF
– Poprawiliśmy nazwy właściwości w ustawieniach widoczności zakładki WYDANIA
– Zmieniliśmy aby instalator tworzył na pulpicie ikony do programów Sfera GT Serwer i Sfera Nexo Serwer z parametrami do pracy wymaganej przez Auto Task
– Przebudowaliśmy (refactor) moduł wydruków za pomocą programów zewnętrznych

PP Kolektor
– Poprawiliśmy ustawianie zestawu ustawień przy uruchamianiu aplikacji
– Na liście nośników dodaliśmy belkę z licznikami liczby nośników, liczby maksymalnie wypełnionych nośników oraz liczby skompletowanych nośników
– Poprawiliśmy podejmowanie pustego nośnika, aby nie uruchamiało pobrania zdjęć nie używanych towarów
– Poprawiliśmy podejmowanie nośników z towarem aby były pobierane tylko zdjęcia towarów powiązanych z nośnikiem
– Na liście towarów do skompletowania w trybie pytania o ilość dodaliśmy wyświetlanie ilości pozostałej do skompletowania (obok pola do wpisania ilości)
– Na liście towarów do spakowania dodaliśmy wyświetlanie jednostki miary
– Poprawiliśmy ukrywanie przycisku wydruku dokumentu sprzedaży w module Pakowania
– Dodaliśmy możliwość ustawienia czy po spakowaniu dokumentu program ma przechodzić do przygotowania listu
– Na liście towarów dodaliśmy możliwość wyszukiwania po części lub całym kodzie kreskowym , możliwość wyboru czy program ma szukać po symbolu lub kodzie kreskowym
– Na liście towarów dodaliśmy przycisk usuwający wyszukiwany tekst oraz funkcję automatycznie usuwającą wpisany tekst po znalezieniu towarów
– Zmieniliśmy wysyłanie plików z logami aby program spróbował spakować wszystkie pliki do jednego archiwum zip
– Zmieniliśmy mechanizm zapisywania zdjęć aby pliki umieszczane były w zewnętrznym katalogu (podobnie jak pliki z logami)
– Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie towarów w module rozkładania

Integracja z Subiektem GT
– Dodaliśmy możliwość pobierania dokumentów MM i RW
– Dodaliśmy możliwość pracy na kilku rodzajach dokumentów
– Zmieniliśmy konfigurację zapisu do pól własnych, aby możliwe było zdefiniowanie osobnych pól dla różnych typów dokumentów
– Zmieniliśmy konfigurację odczytywania wartości z pól dodatkowych, aby dało się zdefiniować osobne zestawy dla różnych typów dokumentów
– Zmieniliśmy konfigurację zapisywania numeru listu, aby pozwoliła na zapisanie w innych polach dla różnych typów dokumentów

Integracja z Subiektem nexo
– Dodaliśmy obsługę wielu typów dokumentów
– Zmieniliśmy konfigurację uzupełniania pól dodatkowych, aby umożliwić osobną konfigurację dla różnych typów dokumentów
– Zmieniliśmy konfigurację ustawiania flag Subiekta nexo, aby umożliwić ustawienie innych flag w zależności od typu dokumentu
– Zmieniliśmy konfigurację zapisu do pól własnych dokumentu, aby możliwe było ustawienie innych pól w zależności od typu dokumentu

v24.1.1

– Poprawiliśmy wyświetlanie nazwy wybranego zestawu ustawień w menu głównym aplikacji.
– Poprawiliśmy aby ustawienia na kolektorze były niewrażliwe na zmianę nazwy zestawu ustawień (zapamiętywany będzie identyfikator zestawu ustawień).
– Poprawiliśmy błąd pojawiający się przy anulowaniu okna wyboru towaru w oknie weryfikacji.
– Poprawiliśmy proces wyszukiwania towarów.
– W menu kontekstowym na liście dokumentów dodaliśmy opcję utworzenia nowego dokumentu, która przejdzie do okna tworzenia dokumentu.
– W oknie tworzenia dokumentu dodaliśmy możliwość skanowania towarów, aby można było tworzyć dokument bez potrzeby przechodzenia przez weryfikację.
– W oknie tworzenia dokumentu dodaliśmy możliwość usunięcia wszystkich pozycji.
– W oknie tworzenia dokumentu dodaliśmy opcję zmiany numeru zewnętrznego.
– Poprawiliśmy aby aplikacja blokowała możliwość wylogowania z aplikacji w trakcie pracy z nośnikiem wirtualnym oraz gdy na kolektorze istnieją tworzone dokumenty, które nie zostały jeszcze zapisane w ERP.
– Dodaliśmy czyszczenie tworzonych dokumentów po wylogowaniu z aplikacji.


v24.1.0

PP Kolektor
– Dodaliśmy nowy algorytm sortowania towarów do kompletacji: po symbolu towaru rosnąco
– Na liście towarów do skompletowania dodaliśmy możliwość odłożenia braku towaru z realizacją, działającą analogicznie jak w przypadku wykonania operacji na nośniku rzeczywistym – wystawienia MM na braki w Subiekcie nexo
– Przy tworzeniu dokumentu na podstawie weryfikacji dodaliśmy możliwość wyboru typu tworzonego dokumentu: przyjęcie zewnętrzne albo przychód wewnętrzny
– Dodaliśmy, w ustawieniach parametrów kolektora, możliwość zdefiniowania symboli magazynów, które może wybrać operator z poziomu urządzenia
– Zwiększyliśmy limit numeru obiektu w weryfikacji do 50 znaków
– Usunęliśmy możliwość zmiany ustawień z poziomu urządzenia – ustawienia przy każdym logowaniu będą pobierane z serwera
– Zwiększyliśmy zakres logowanych zdarzeń do pliku

SUBIEKT NEXO
– Dodaliśmy możliwość tworzenia dokumentów PW z kolektora

SUBIEKT GT
– Dodaliśmy możliwość tworzenia dokumentów PW z kolektora


v23.12.1

PP KOLEKTOR
Poprawiliśmy błąd w module pakowania powodujący zamykanie aplikacji.

SUBIEKT GT
Dodaliśmy możliwość ustawienia, aby pozycja „na wymiar” była oznaczana zawsze, gdy jednostka miary jest inna niż zdefiniowana w ustawieniach.


v23.12.0

OGÓLNE
– Zmiany struktury bazy danych systemu

WYDANIA
– Dodaliśmy możliwość zbiorczej realizacji dokumentów w ERP
– Dodaliśmy możliwość zbiorczego wysłania dokumentu sprzedaży e-mailem
– Dodaliśmy możliwość zbiorczego wstawienia dokumentu sprzedaży do serwisu Allegro

PP KOLEKTOR
– Na liście towarów do kompletacji dodaliśmy oznaczenie towaru „na wymiar”
– W sekcji wybranego towaru do skompletowania dodaliśmy ikonę dla towaru „na wymiar” po kliknięciu której wyświetlona zostanie lista jednostek miar z pozycji dokumentów
– Dodaliśmy automatyczne wyświetlanie ww. specyfikacji w przypadku wybrania lub zeskanowania towaru do kompletacji, pochodzącego z pozycji „na wymiar”
– Zmieniliśmy niektóre komunikaty w procesie kompletacji aby zawierały więcej informacji
– Na liście towarów do spakowania dodaliśmy oznaczenie że towar zawiera pozycje „na wymiar”
– W sekcji wybranego towaru do spakowania dodaliśmy ikonę „na wymiar”, po kliknięciu której wyświetlona zostanie lista jednostek miar z pozycji, które oznaczone zostały jako „na wymiar”
– Dodaliśmy automatyczne wyświetlanie ww. specyfikacji w przypadku wybrania lub zeskanowania towaru do spakowania, pochodzącego z pozycji „na wymiar”
– Dodaliśmy zabezpieczenie przed podwójnym zeskanowaniem towaru w trybie wyboru dokumentu do spakowania
– Zwiększyliśmy zakres logowanych do pliku informacji podczas pakowania

SUBIETK GT
– Dodaliśmy możliwość oznaczania pobieranych pozycji jako „na wymiar” w przypadku gdy jednostka miary w pozycji jest inna niż podstawowa jednostka miary towaru
– Poprawiliśmy pobieranie kodu kraju kontrahenta przy pobieraniu dostawców


v23.11.2

PP MAG
– Poprawiliśmy mechanizm odświeżania dokumentów na zestawieniu uruchamiany po wykonaniu zbiorczej akcji na dokumentach
– Dodaliśmy komunikat przypominający o konieczności ponownego uruchomienia programu po wpisaniu nowego klucza licencyjnego
– Poprawiliśmy wyświetlanie informacji o kończących się kluczach licencyjnych
– Usunęliśmy nieaktualny przycisk pomocy w zakładce ADMINISTRACJA
– Usunęliśmy nieaktualny przycisk zakupu licencji

PP KOLEKTOR
– Na liście towarów dodaliśmy możliwość wyszukania towaru po części symbolu (wyszukiwanie wśród towarów pobranych na kolektor)

SUBIEKT GT
– Dodaliśmy możliwość ograniczenia pobierania stanów towarów, aby były pobierane tylko z określonych magazynów
– Dodaliśmy możliwość konfiguracji, które rodzaje towaru (towar, komplet, usługa, opakowanie) będą pobierane podczas pobrania wszystkich towarów na kolektor

SFERA GT SERWER
– Dodaliśmy możliwość ustawienia IP na którym nasłuchuje serwer, aby można było z niego korzystać z innych komputerów znajdujących się w sieci lokalnej


v23.11.1

WYDANIA
– Poprawiliśmy proces odświeżania danych dokumentu z ERP, aby w komunikacie błędu zawarte były dodatkowe informacje ułatwiające diagnostykę
– Dodaliśmy możliwość podglądu danych utworzonych listów (menu kontekstowe dokumentu)
– Dodaliśmy możliwość tworzenia dokumentu ZD na podstawie braków w nośniku (tylko dla Subiekta GT)

OGÓLNE
– Dodaliśmy możliwość wyboru nowych pól w oknie wyboru atrybutów (np. przy definiowaniu grup): uwagi, uwagi do kompletacji, uwagi do pakowania

PP KOLEKTOR
– Dodaliśmy możliwość odłożenia dokumentów i towarów do istniejącego nośnika (rzeczywistego)
– Poprawiliśmy zakrywanie ekranu podczas odkładania dokumentów do nośnika (w trakcie kompletacji bez nośnika)
– Poprawiliśmy wyświetlanie lokalizacji ze strefy kompletacji i składowania, aby nie nachodziły na siebie
– Poprawiliśmy aby nie dało się anulować pakowania dokumentu, w przypadku gdy zeskanowany został jakiś towar
– Poprawiliśmy aby nie dało się anulować pakowania dokumentu gdy kolektor jest jeszcze w trakcie przetwarzania skanów
– Dodaliśmy do okna pakowania wyświetlanie towarów w trakcie pakowania (spakowane więcej niż jeden ale mniej niż wynika z dokumentu(
– Do okna edycji opakowania w oknie tworzenia listu przewozowego dodaliśmy możliwość edycji opcji „Niestandard”
– Poprawiliśmy działanie okna z listą towarów, aby nie zamykało aplikacji w przypadku braku połączenia z serwerem
– W oknie podglądu towaru dodaliśmy wyświetlanie uwag z kartoteki towarów (dla Subiekta GT i Subiekta nexo)
– Poprawiliśmy automatyczne pobieranie danych z serwera, aby działało przy wykorzystywaniu VPN
– Dodaliśmy blokowanie wylogowania, aby nie było możliwe podczas trwania pakowania

SUBIEKT GT
– Dodaliśmy możliwość konfiguracji wybieranego wzorca wydruku dla dokumentu sprzedaży w zależności od kraju odbiorcy oraz pobrania

SUBIEKT NEXO
– Dodaliśmy możliwość pobierania dokumentów FZ (Faktury zakupu(
– Poprawiliśmy komunikaty błędu pojawiające się przy pobieraniu nieznanych typów dokumentów
– Poprawiliśmy działanie serwera Sfery z wersją Subiekta nexo v47


v23.11.0

SUBIEKT GT
– Poprawiliśmy zapisywanie prefiksów i sufiksów pól dodatkowych przy imporcie danych z ERP

SUBIEKT NEXO
– Poprawiliśmy zapisywanie prefiksów i sufiksów pól dodatkowych przy imporcie danych z ERP

ALLEGRO
– Usunęliśmy zakładkę ALLEGRO
– Przenieśliśmy przycisk konfiguracji kont ALLEGRO do zakładki ADMINISTRACJA -> OGÓLNE

PP KOLEKTOR
– Zmieniliśmy sposób komunikacji z API programu PP Etykieta, aby można było wykorzystać nową wersję mapowań przewoźników wprowadzonych w wersji v23.11
– Poprawki pozwalające na pracę na systemie Android 7.1 (zalecana minimalna wersja 8 lub wyższa)


v23.10.2

OGÓLNE
– Zmiany w strukturze bazy danych programu

WYDANIA
– Na liście dokumentów dodaliśmy wyświetlanie uwag do kompletacji i pakowania
– W ustawieniach parametrów  dla grupy dokumentów dodaliśmy możliwość wpisania tekstu wyświetlanego przy pakowaniu dokumentu z danej grupy

SUBIEKT NEXO
– Dodaliśmy pobieranie waluty dokumentu
– Dodaliśmy opcję automatycznego rozbijania towarów na składniki podczas importu dokumentów
– Dodaliśmy opcję ustawienia uwag do pakowania na podstawie zawartości dokumentu
– Zmieniliśmy funkcję pobierania danych o pozycjach z bazy Subiekta
– Poprawiliśmy używanie identyfikatorów obiektów z bazy Subiekta

SUBIEKT GT
– Dodaliśmy opcję zasilenia uwag do  pakowania dokumentu
– Dodaliśmy opcję wyznaczenia kwoty pobrania na podstawie płatności kredytem kupieckim

PP KOLEKTOR
– Na liście nośników dodaliśmy możliwość oznaczenia nośnika z jednym dokumentem jako spakowany, po czym użytkownik zostanie przeniesiony do okna tworzenia listu dla tego dokumentu
– Na liście kompletowanych towarów zmieniliśmy sposób wydruku etykiet towarowych, aby można było wprowadzić liczbę etykiet
– Na liście kompletowanych towarów dodaliśmy możliwość wyświetlenia kompletów z zerowym stanem
– Zmieniliśmy mechanizm rozbijania towaru na składniki aby nie trzeba było wybierać dokumentu na którym będzie rozbity towar
– Poprawiliśmy odświeżanie listy towarów do kompletacji
– W module pakowania dodaliśmy obsługę wyświetlania uwag do pakowania dokumentu
– W module pakowania dodaliśmy obsługę wyświetlania informacji dla grupy dokumentów
– W podglądzie towaru zmieniliśmy okno wydruku etykiety towarowej, aby można byłoby wprowadzić liczbę etykiet
– Poprawiliśmy działanie modułu rozkładania
– Na liście towarów do rozłożenia dodaliśmy możliwość uruchomienia wydruku etykiet towarowych
– Poprawiliśmy odświeżanie pozycji na liście towarów
– Przebudowa struktury bazy danych aplikacji
– Poprawiliśmy komunikat zwracany w przypadku nieudanego wydruku etykiety towarowej w przypadku niedostępności drukarki
– Rozszerzyliśmy  zakres zdarzeń logowanych do pliku
– Poprawiliśmy proces automatycznego odświeżania danych towarów, aby kolejny cykl rozpoczynał się dopiero po pobraniu zdjęć towarów


v23.10.1

OGÓLNE
– Poprawiliśmy działanie API dla ProstejPaczki

KOMUNIKACJA Z SUBIEKT NEXO
– Dodaliśmy możliwość realizacji faktury pro-forma na dokument końcowy z poziomu kolektora, automatu i programu PP Mag
– Poprawiliśmy mechanizm realizacji ZK/ PF, aby nie realizował dokumentu, do którego jest już wystawiony jakiś dokument realizujący

ALLEGRO
– Dostosowaliśmy moduł autoryzacji kont Allegro do zmian wprowadzonych przez Allegro


v23.10.0

OGÓLNE
– Dodaliśmy możliwość sprawdzenia warunku logicznego ustawieniach definicji grup
– Dodaliśmy ikony do programów Sfera GT Serwer i Sfera nexo Serwer
– Przygotowaliśmy instalator całego rozwiązania

WYDANIA
– Na liście dokumentów dodaliśmy kolumnę z uwagami do kompletacji

PRZYJĘCIA
– Poprawiliśmy funkcję odświeżania  wybranego dokumentu
– Dodaliśmy funkcję odświeżenia z nadpisaniem danych dokumentu

Komunikacja z SUBIEKT NEXO
– Poprawiliśmy funkcję wyszukiwania asortymentu po kodzie kreskowym
– Dodaliśmy możliwość importu adresu odbiorcy z pól własnych dokumentu
– Dodaliśmy możliwość ustawienia uwag do kompletacji z danych dokumentu
– Dodaliśmy możliwość zdefiniowania warunków pobierania dokumentu na podstawie zawartości pól własnych
– Przebudowaliśmy mechanizm pobierania pól własnych dokumentu
– Poprawiliśmy mechanizm ustawiania wartości dokumentu na podstawie konfiguracji pól dodatkowych

Komunikacja z SUBIEKT GT
– Dodaliśmy możliwość ustawienia uwag do kompletacji z danych dokumentu

PP KOLEKTOR
– Na liście towarów do kompletacji dodaliśmy wyświetlanie uwag do kompletacji
– Zmieniliśmy nazwę przycisku na liście towarów do kompletacji z „Zakończ proces” na „Skompletowane” (tryb pracy z pojedynczym dokumentem)
– Dodaliśmy ustawienie dla wyświetlania przycisku skompletowania w trybie pracy bez nośnika
– Dodaliśmy możliwość przejścia do przygotowania listu z listy kompletowanych towarów

ALLEGRO
– Poprawiliśmy odczytywanie informacji zwracanych przez Allegro przy pobieraniu danych o wstawionych dokumentach do zamówienia


v23.9.2

PP KOLEKTOR
– Poprawiliśmy funkcję skanowania kodu kreskowego towaru na liście towarów po powrocie z okna podglądu towaru
– Poprawiliśmy uruchamianie okna kompletacji towarów przy nie uzupełnionym ustawieniu pytania o ilość towaru
– Poprawiliśmy odświeżanie listy nośników po rozpoczęciu rozkładania nośnika
– Uporządkowaliśmy mechanizmy nawigacji między listą towarów a podglądem towaru
– Zwiększyliśmy zakres logowanych danych do pliku w oknie listy towarów i podglądu towaru
– Poprawiliśmy funkcję odkładania skompletowanego towaru na nośnik w trybie Solo, aby nie zwracało błędu przy nowych nośnikach
– Poprawiliśmy funkcję pobierania wszystkich towarów, aby nie zamykała się aplikacja przy wystąpieniu problemu na serwerze

SUBIEKT GT SFERA
– W funkcji montażu brakujących kompletów, uruchamianej podczas realizacji zamówienia,dodaliśmy opcję ustawiania ceny na PW na podstawie wartości magazynowej dokumentu RW
– W funkcji montażu brakujących kompletów podczas realizacji dodaliśmy wstawianie uwag do dokumentów RW i PW świadczących o tym, że dokument został wprowadzony przez program
– W funkcji montażu kompletów podczas realizacji zamówienia dodaliśmy opcję dodawania powiązań między dokumentami w bazie Subiekta GT (nie było możliwości wykonania tego przez Sferę GT)


v23.9.1

PP Mag
– Ddodaliśmy możliwość pobierania faktur pro-forma z systemu Subiekt nexo i zrealizowania kompletacji i pakowania takich dokumentów


v23.9.0.1

PP Mag
– Poprawiliśmy oznaczanie pozycji jako wymagające specjalistycznego montażu przy imporcie z Subiekta GT

SUBIEKT GT SFERA
– Poprawiliśmy wyświetlanie logów w oknie programu
– Dodaliśmy możliwość wyświetlenia w tabelce szczegółów operacji realizacji dokumentu
– Zwiększyliśmy zakres logowanych informacji do pliku w operacji realizacji zamówienia


v23.9.0

Ogólne
– Dodaliśmy odnotowywanie odświeżania dokumentu z ERP na liście statusów dokumentu
– Dodaliśmy nowe statusy dla dokumentów wydań: Czeka na montaż, Montowane i Zmontowane
– Zmieniliśmy sposób logowania do pliku, aby zapisywane było więcej informacji o niektórych wyjątkach
– Poprawiliśmy proces importu dokumentów wydań i przyjęć aby błąd importu jednego dokumentu nie powodował przerwania procesu
– Zwiększyliśmy rozmiar pola do przechowania lokalizacji i stref pozycji

PP Mag
– W menu kontekstowym dokumentu wydania dodaliśmy możliwość uruchomienia montażu kompletów w ramach skompletowanego dokumentu
– Na zestawieniu dokumentów wydań dodaliśmy wyświetlanie flag świadczących o rozbiciu towaru: SM – dokument zawiera komplet wymagający specjalistycznego montażu, RSM – dokument zawiera rozbity komplet wymagający specjalistycznego montażu, RT – dokument zawiera rozbity komplet
– W oknie dokumentów wydań dodaliśmy możliwość wyboru nośnika z listy możliwej do przeszukiwania
– W oknie dokumentów wydań dodaliśmy komunikat z podsumowaniem po zbiorczym odświeżeniu dokumentu
– Zmieniliśmy proces odświeżania, aby w przypadku wykrycia różnicy w ilości towaru pomiędzy aktualnymi danymi z ERP a danymi zapisanymi w programie, wyświetliło okno błędu ze wskazaniem wykrytych różnic
– W menu kontekstowym dokumentu wydania dodaliśmy opcję odświeżenia z wymuszeniem nadpisania pozycji z ERP. Opcja wymaga dodatkowego uprawnienia.
– W oknie dokumentów wydań poprawiliśmy ustawienia widoczności dla opcji realizacji dokumentu w ERP w menu kontekstowym dokumentu
– W oknie dokumentów przyjęć zmieniliśmy zbiorcze odświeżanie dokumentów z ERP, aby po zakończeniu wyświetlone zostało podsumowanie
– Usunęliśmy zbędne przyciski z okna podglądu statusów

PP Kolektor
– Na liście towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość rozbicia, pozostałego do spakowania, towaru na składniki. Opcja rozbija cały pozostały do skompletowania towar. Opcja dostępna tylko dla integracji z Subiektem GT.
– Na liście towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość odświeżenia listy w przypadku gdy został zaznaczony towar na liście
– Poprawiliśmy ekran kompletacji, aby ukrywał wszystkie elementy przy wyświetlaniu okna zajętości, uniemożliwiając ich kliknięcie
– Poprawiliśmy okno listy towarów do kompletacji, aby nie zgłaszało błędów przy obracaniu ekranu
– Poprawiliśmy proces podejmowania nośnika do pakowania , aby nie pojawiał się błąd uruchomienia pakowania nośnika
– Przy podejmowaniu nośnika do pakowania dodaliśmy walidację blokującą podjecie jeżeli nośnik zawiera dokument z rozbitym kompletem wymagającym specjalistycznego montażu
– Poprawiliśmy proces pakowania, aby zmniejszyć ilość odświeżeń ekranu podczas skanowania towarów
– Poprawiliśmy proces skanowania towarów podczas pakowania, aby nie usuwało towarów z nośnika, w przypadku gdy nie został zdjęty z listy towarów do spakowania
– Poprawiliśmy funkcję podejmowania nośnika do pakowania, aby wyświetliło komunikat błędu w przypadku gdy nośnik jest pobrany na kolektorze
– W oknie przygotowania etykiety kurierskiej dodaliśmy sprawdzanie czy dokument nie został zablokowany do obslugi
– Poprawiliśmy komunikat pojawiający się przy próbie zakończenia rozkładania towarów, aby wyświetlał prawidłowo ilość towaru pozostałą do rozłożenia
– Na liście dokumentów dodaliśmy ikony informujące o tym czy dokument zawiera rozbity komplet specjalistycznego montażu i czy dokument zawiera rozbity towar
– Na liście dokumentów dodaliśmy ikonę informującą że dokument jest zablokowany do obsługi
– Na liście przypisanych nośników dodaliśmy ikony informujące o tym, że do nośnika przypisany jest dokument zawierający komplet wymagający specjalistycznego montażu, oraz że zawiera dokument z rozbitym kompletem wymagającym specjalistycznego montażu
– Rozszerzyliśmy  zakres logowanych danych do pliku logu

v23.7.0.1

PP Mag
– Poprawiliśmy problem występujący przy pobieraniu dokumentów z Subiekta GT


v23.7.0

PP Mag
– Poprawiliśmy importowanie dużej liczby dokumentów do systemu
– Dodaliśmy zapisywanie informacji o usunięciu dokumentu w statusach, aby pozostał ślad po usunięciu dokumentu przez użytkownika
– Dodaliśmy pobieranie rodzaju towaru (towar / komplet / opakowanie / usługa) z Subiekta GT
– Dodaliśmy oznaczanie kompletu jako „Komplet do specjalistycznego montażu” na podstawie cech towaru dla danych z Subiekta GT
– Poprawiliśmy niektóre komunikaty błędów importu z Subiekta nexo
– Zmieniliśmy sposób usuwania wielu dokumentów, aby usunięcie każdego z nich odbywało się w osobnej transakcji
– Zmieniliśmy usuwanie dokumentu, aby usuwane były również dane o listach i opakowaniach

PP Kolektor
– Dodaliśmy wyświetlanie ikony rodzaju towaru na liście towarów do kompletacji
– Dodaliśmy wyświetlanie ikony rodzaju towaru na liście towarów
– Dodaliśmy wyświetlanie rodzaju towaru w oknie podglądu danych szczegółowych towaru
– Na liście dokumentów dodaliśmy ikonę oznaczającą że dokument zawiera komplet do specjalistycznego montażu
– na liście towarów do kompletacji dodaliśmy ikonę specjalistycznego montażu
– Zwiększyliśmy jakość zdjęć towaru pobieranych na kolektor
– W niektórych miejscach pogrubiliśmy symbol towaru


v23.6.0.2

PP Kolektor
– Zmieniliśmy aby przełączanie logowania do pliku nie wyłączało się w trakcie pracy aplikacji
– Zwiększyliśmy wielkość pojedynczego pliku logu do ok 1,5 MB
– Zmieniliśmy aby wyjątki i ostrzeżenia były zawsze logowane do pliku


v23.6.0.1

– Poprawienie komunikacji z serwerem API w module pakowania ,aby podczas problemów z połączeniem nie zamykało aplikacji
– Poprawiliśmy odświeżanie informacji o nośniku podczas używania funkcji automatycznego przypisywania dokumentów do nośnika
– Dodaliśmy opcję włączenia / wyłączenia trybu logowania danych w oknie głównego menu
– Dodaliśmy moduł logujący do pliku na urządzeniu
– Zwiększyliśmy zakres logowanych informacji w module pakowania
– Zmieniliśmy sposób pobierania danych słownikowych przy logowaniu do aplikacji
– Dodaliśmy komunikat z podsumowaniem pobranych danych po zalogowaniu do aplikacji
– Dodaliśmy możliwość pobrania słowników w oknie przygotowania listu przewozowego
– Dodaliśmy wyświetlanie jednostki miary towaru na liście towarów do skompletowania na magazynie
– Poprawiliśmy funkcję wysyłania / udostępniania plików z logami


v23.6.0

PP Kolektor
– Dodaliśmy możliwość realizacji braków towaru na nośniku na dokument MM Subiekta nexo
– Dodaliśmy wyświetlanie opisu oraz wagi towaru w oknie podglądu towaru
– Zmieniliśmy mechanizm sortowania listy towarów do kompletacji, aby towary z jednej lokalizacji były ustawiane po masie malejąco (najcięższy towar na samej górze)
– Dodaliśmy ustawienie umożliwiające wyświetlenie podstawowego kodu kreskowego oraz masy towaru na liście towarów do kompletacji
– Dodaliśmy możliwość wydruku etykiety towarowej z okna kompletacji oraz podglądu towarów
– Refactoring okna listy nośników

PP Mag
– Dodaliśmy ustawienie dla Subiekta nexo pozwalające zdefiniować id magazynu  na który będą tworzone dokumenty MM przy zgłaszaniu braków towaru na nośnikuSubiekta
– Dodaliśmy możliwość wyświetlenia zdefiniowanego raportu w przeglądarce
– W module raportów dodaliśmy opcję zdefiniowania częstotliwości odświeżania raportu w przeglądarce
– W module raportów poprawiliśmy zachowanie listy dostępnych raportów aby nie czyściła się po edycji lub dodaniu nowego raportu
– Usunęliśmy niepotrzebne pola w oknie edycji definicji wydruku
– Dodaliśmy możliwość wygenerowania etykiety towarowej z poziomu listy pozycji  dokumentu wydania

SUBIEKT SFERA GT SERWER
– Dodaliśmy przycisk wymuszający zamknięcie aplikacji
– Dodaliśmy możliwość zrealizowania ZK na dokument sprzedaży z odłożonym skutkiem magazynowym w przypadku braku towarów na stanie
– Dodaliśmy opcję umożliwiającą określenie czy proces realizacji ZK ma być zatrzymywany w przypadku napotkania błędu podczas automatycznego montażu brakujących kompletów
– Poprawiliśmy opcję automatycznego montażu brakujących kompletów

SUBIEKT NEXO SFERA SERWER
– Dodaliśmy przycisk wymuszający zamknięcie aplikacji
– Zmieniliśmy sposób wczytywania bibliotek Subiekta nexo PRO, aby nie trzeba było ich kopiować po każdej aktualizacji


v23.5.2

PP Mag
– Dodaliśmy możliwość automatycznego ustawienia flagi dokumentu Subiekta GT
– Dodaliśmy możliwość zmiany flagi dokumentu Subiekta nexo PRO
– Dodaliśmy możliwość zapisywania informacji o statusie do pól własnych dokumentu Subiekta nexo
– Dodaliśmy możliwość uruchomienia realizacji zamówienia w ERP z poziomu menu kontekstowego dokumentu wydania
– Dodaliśmy obsługę realizacji zamówienia Subiekta nexo PRO
– Dodaliśmy opcję rozpoznawania dokumentu za pobraniem importowanego z Subiekta nexo
– Dodaliśmy możliwość pobierania danych z pól dodatkowych dokumentu Subiekta nexo
– Dodaliśmy opisy niektórych opcji konfiguracji importu danych z Subiekta GT
– Zmieniliśmy aby przy ręcznym wydawaniu dokumentów na operatora  lista zawierała tylko aktywnych operatorów

PP Kolektor
– Dodaliśmy obsługę tworzenia dokumentu PZ w Subiekcie nexo PRO
– Dodaliśmy obsługę wydruku dokumentu sprzedaży Subiekta nexo PRO z poziomu kolektora
– Dodaliśmy możliwość tworzenia etykiet przewozowych z danych Subiekta nexo
– W module pakowania zmieniliśmy aby nadmiarowo zeskanowany towar był wyświetlony na liście spakowanego towaru
– W module pakowania dodaliśmy zabezpieczenie aby nie można było przejść do przygotowania listu, jeżeli pracują jeszcze procesy obsługujące skanowanie towarów
– Zmieniliśmy mechanizm odkładania towaru aby sprawdzał czy nie trwają jeszcze procesy dodawania towaru
– Dodaliśmy po stronie serwera weryfikację kompletności nośnika przed podjęciem do pakowania
– Przeprowadziliśmy refactoring okna podglądu nośnika
– Przeprowadziliśmy refactoring modułu pakowania

SUBIEKT NEXO SFERA SERWER
– Dodaliśmy dedykowaną aplikację do komunikacji ze sferą Subiekta nexo

SUBIEKT GT SFERA SERWER
– Dodaliśmy wyświetlanie listy zdarzeń w oknie programu

AUTO TASK
– Dodaliśmy obsługę AUTOMATYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA Subiekta nexo PRO
– Dodaliśmy obsługę automatycznego wstawienia dokumentu sprzedaży Subiekta nexo PRO do serwisu Allegro
– Dodaliśmy obsługę automatycznego wysłania dokumentu sprzedaży Subiekta nexo PRO e-mailem


v23.5.1

PP Mag
– Dodaliśmy możliwość zablokowania obsługi dokumentu z poziomu listy dokumentów
– Zablokowaliśmy możliwość ręcznego wydania zablokowanego dokumentu  na operatora
– Dodaliśmy możliwość podglądu statusu dokumentu z poziomu listy wydań
– Dodaliśmy wyświetlanie okna z informacją z podsumowaniem poręcznym   imporcie  dokumentów z ERP

PP Kolektor
– Dodaliśmy weryfikację blokady obsługi dokumentu podczas: zmiany statusu dokumentu, podejmowaniu nośnika do pakowania,  podejmowaniu nośnika, odkładaniu nośnika
– Zmieniliśmy mechanizm żądania dokumentów aby pomijane były dokumenty z nałożoną blokadą obsługi
– Zmieniliśmy sposób wydawania zamówień do kompletacji aby w pierwszej kolejności wydawane były najstarsze zamówienia

AUTO TASK
– Dodaliśmy dodatkowe sprawdzenie podczas importu dokumentów, które zablokuje obsługę dokumentu, jeżeli wykryty zostanie ponowny import tego samego zamówienia
– Dodaliśmy nowe zadanie wyszukujące podwójnie zaimportowane dokumenty z ERP
– Dodaliśmy zapisywanie czasu trwania zadania
– Zmieniliśmy zapisywaną informację przez zadanie importu dokumentu w logu


v23.5.0

PP Mag
– poprawiliśmy błąd pojawiający się przy dodawaniu definicji nowego opakowania

AUTO TASK
– Zmieniliśmy zadanie realizacji, aby po przekroczeniu ustawionej liczby prób program wstawił odpowiedni status oraz zmienił flagę realizacji widoczną z listy dokumentów
– Zoptymalizowaliśmy działanie zadań: realizacji zamówienia, wstawienia dokumentu sprzedaży do Allegro oraz wysłania dokumentu sprzedaży e-mailem
– Zmieniliśmy działanie zadania wstawienia dokumentu sprzedaży do Allegro, aby po przekroczeniu maksymalnej zdefiniowanej liczby prób  dodany został odpowiedni status oraz zmieniona była flaga widoczna z listy dokumentów
– Zmieniliśmy działanie zadania wysłania dokumentu sprzedaży na e-mail aby po przekroczeniu maksymalnej liczby prób ustawiony został odpowiedni status  oraz zmieniona była flaga widoczna z poziomu listy dokumentów


v23.4.0

PP KOLEKTOR
– Zmieniliśmy działanie modułu kompletacji aby aplikacja zawsze pytała o ilość towaru w przypadkach gdy ilość nie jest liczbą całkowitą
– Dodaliśmy opcję aby program pytał o ilość tylko w przypadku gdy jest większa ilość towaru do zebrania (ilość do ustawienia)
– W module pakowania zmieniliśmy pytanie o ilość aby można było ustawić od jakiej ilości towaru operator może podać ilość ręcznie
– W module pakowania zmieniliśmy aby program zawsze pytał o ilość pakowanego towaru jeżeli ilość nie jest liczbą całkowitą

PP Mag
– dodaliśmy nowe pola dokumentu do przechowania id konta Allegro oraz identyfikatora zamówienia Allegro, które będą używane do wstawienia dokumentu sprzedaży na platformę Allegro
– Dodaliśmy możliwość wstawienia dokumentu sprzedaży Subiekta GT do Allegro z poziomu menu kontekstowego dokumentu wydania
– Dodaliśmy możliwość wysłania dokumentu sprzedaży Subiekta GT e-mailem
– W module raportów zmieniliśmy aby wartości raportu były kopiowane bez nagłówków kolumny

AUTO TASK
– Dodaliśmy zadanie automatycznego wstawiania dokumentu sprzedaży Subiekta GT do systemu Allegro
– Dodaliśmy możliwość automatycznego wysyłania dokumentu sprzedaży Subiekta GT mailem

SFERA GT SERWER
– Dodaliśmy możliwość uruchomienia programu z argumentami, co pozwoli na łatwiejsze uruchamianie aplikacji do zadań synchronicznych i asynchronicznych


v23.3.2

OGÓLNE
– Dodaliśmy dedykowaną strukturę dla mapowań sposobów dostawy z ERP na przewoźnika programu PP Etykieta, aby z poziomu kolektora można było sterować u którego przewoźnika ma być wydrukowana etykieta

DLA SUBIEKT GT
– Dodaliśmy możliwość realizacji zamówienia klienta na dokument sprzedaży z poziomu urządzenia mobilnego
– Zmieniliśmy sposób tworzenia dokumentu przyjęcia Subiekta GT aby był przygotowany przez aplikację Serwera Sfery GT

AUTO TASK
– Poprawiliśmy naliczanie czasu w wewnętrznym harmonogramie aby czas do ponownego uruchomienia zadania był naliczany dopiero po zakończeniu aktualnie trwającego


v23.3.1

WYDANIA / PRZYJĘCIA
– Dodaliśmy funkcję automatycznego wyświetlania dokumentów co określony czas

PP KOLEKTOR
– Dodaliśmy możliwość zrealizowania zamówienia i wydrukowania dokumentu sprzedaży podczas pakowania (dla Subiekta GT)


v23.3.0

– Poprawiliśmy zachowanie aplikacji przy używaniu skanera urządzenia, aby nie dochodziło do przywieszania interfejsu użytkownika
– Dodaliśmy osobną konfigurację poziomu logowania dla API kolektora
– Dodaliśmy funkcję  automatycznie wczytującą ustawienia pobrane z serwera, jeżeli będą miały taką samą nazwę
– Podczas automatycznego przydzielania dokumentów do nośnika dodaliśmy przesyłanie informacji o zmianie statusu dokumentu do serwera
– Dodaliśmy możliwość logowania czasu trwania operacji wykonywanych przez API kolektora
– Zmieniliśmy schemat bazy na urządzeniu aby dodatkowo zabezpieczyć przed możliwością pojawienia się zdublowanych pozycji w tabelach pozycji dokumentu, kompletowanego towaru, przypisanych nośników i pakowanego towaru
– Zmieniliśmy funkcję zapisywania logów przez użytkownika z poziomu ustawień, aby tworzony był plik o nowej nazwie  dla każdego wywołania zapisu
– Zmieniliśmy mechanizmy przekazywania informacji o nośniku aby weryfikować czy użytkownik ma prawo przekazywać takie dane
– Dodaliśmy zabezpieczenie aby po wyczyszczeniu nośnika z poziomu ProstejPaczki a nie usunięciu jego z kolektora nie dochodziło do nadpisywania danych nośnika podczas automatycznej aktualizacji danych przez kolektor


v23.2.3

WYDANIA / PRZYJĘCIA
– Przebudowaliśmy mechanizm wydawania dokumentów na operatora oraz zmiany statusu dokumentu aby bazował na aktualnych danych o dokumentach zamiast polegać na tych wyświetlanych na zestawieniu.

PP KOLEKTOR
– Przywróciliśmy możliwość wysłania  maila ze stanem weryfikacji obiektu
– Odświeżyliśmy mechanizm pobierania zdjęć towaru na kolektor
– Poprawiliśmy aby podczas pobierania nowych dokumentów do kompletacji z poziomu operatora zapisywany był użytkownik  w bazie programu
– Poprawiliśmy zapisywanie informacji o wadze asortymentu z dokumentu w bazie kolektora
– Na liście towarów dodaliśmy możliwość wyświetlenia podglądu towaru po zeskanowaniu kodu kreskowego
– W oknie podglądu towaru dodaliśmy możliwość dodania nowej lokalizacji produktu
– W oknie podglądu towaru dodaliśmy możliwość usunięcia istniejącej lokalizacji produktu
– W oknie listy dokumentów dodaliśmy nagłówek z informacją o liczbie, ilości towaru oraz wadze wyświetlonych dokumentów
– Na ekranie listy dokumentów dodaliśmy wyświetlenie wagi asortymentów
– Poprawiliśmy podejmowanie dokumentów po skanie ich numeru aby w przypadku problemów nie wyłączało aplikacji
– Poprawiliśmy przewijanie do góry okna po zeskanowaniu towaru na liście towarów do skompletowania
– W oknie pakowania poprawiliśmy aby program pytał o ilość dopiero jeżeli jest więcej niż 3 jednostki do spakowania
– Dodaliśmy wyświetlanie wagi i nazwy sposobu dostawy dla dokumentu w oknie pakowania
– Dodaliśmy mechanizm automatycznie wybierający dokument do spakowania po zeskanowaniu W oknie pakowania zmieniliśmy mechanizm podpowiadania dokumentu po skanie kodu kreskowego aby automatycznie wybierał dokument na którym znajduje się tylko dany towar
– Dodaliśmy możliwość odłożenia spakowanego towaru z powrotem do nośnika podczas pakowania dokumentu
– W oknie przygotowania listu poprawiliśmy komunikat informujący o braku adresu IP serwera tworzącego listy przewozowe
– W oknie przygotowania listu dodaliśmy przycisk powrotu na dole okna
– Poprawiliśmy wyświetlanie pola z danymi punktu odbioru w oknie przygotowania listu
– Dodaliśmy automatyczne rozpoznawanie gabarytu przesyłki Pocztex kurier 48 na podstawie wymiarów opakowania
– Poprawiliśmy komunikat błędu o braku zdefiniowanych opakowań przy próbie utworzenia listu Pocztex Kurier 48
– Poprawiliśmy komunikat błędu o braku paczek dla przesyłek InPost ShipX Paczkomaty
– Poprawiliśmy przewijanie do góry okna po zeskanowaniu towaru na liście towarów do rozłożenia


v23.2.2

WYDANIA
– Poprawiliśmy przekazywanie statusów kompletacji do Subiekta GT aby przepełnienie jednego pola nie wstrzymywało wstawienia informacji do pozostałych

PP KOLEKTOR
– Poprawiliśmy wyświetlanie mnożnika kodu kreskowego zeskanowanego towaru wyświetlanego w module pakowania
– Poprawiliśmy skanowanie opakowań po wejściu do okna przygotowania listu
– Dodaliśmy blokadę  przycisku przygotowania listu aby ograniczyć ryzyko podwójnego kliknięcia
– Poprawiliśmy aby po wejściu na ekran przygotowania listu nie pojawiał się komunikat braku obsługi etapu „0”
– Dodaliśmy pobieranie zdjęć towarów podejmowanych z nośnikiem w module pakowania
– Dodaliśmy możliwość  zażądania  kolejnej partii dokumentów do kompletacji w trybie pracy z nośnikami rzeczywistymi


v23.2.1

PP KOLEKTOR
– Udostępniliśmy moduł przygotowania listów przewozowych  zintegrowany z PP Etykietą bazujący na danych pobieranych z Subiekta GT
– Poprawiliśmy ustawianie notyfikacji o zmianach w lokalizacjach kompletowanych towarów, aby zgłaszane były tylko do kompletowanych towarów, które nie zostały jeszcze w całości zebrane
– Poprawiliśmy obsługę wibracji powiadamiania o sukcesie operacji
– Ukryliśmy wyświetlanie priorytetu dokumentu na liście dokumentów przyjęć
– Poprawiliśmy mechanizm logowania użytkownika na kolektorze, aby nie pozwalał się zalogować nie aktywnemu użytkownikowi
– Poprawiliśmy wyświetlanie informacji na ekranie oczekiwania na odpowiedź serwera
– Dodaliśmy wyświetlenie ekranu oczekiwania podczas odkładania nośnika


v23.2.0

WYDANIA
– Poprawiliśmy import danych o zdjęciach towaru z Subiekta nexo
– Dodaliśmy możliwość pobierania danych z pól własnych liczbowych Subiekta GT
– Poprawiliśmy pobieranie numeru telefonu odbiorcy przesyłki z Subiekta GT

PP KOLEKTOR
– Dodaliśmy możliwość zapisania numeru listu w polu własnym tekstowym Subiekta GT
– Dodaliśmy możliwość wyboru metody przygotowania listu przez operatora, jeżeli z wartość z ERP
– Dodaliśmy możliwość przygotowania etykiety zastępczej za pomocą API PP Etykiety wskazuje na
– Poprawiliśmy ekran przygotowania listu kilka metod eksportu
– Dodaliśmy walidację aby nie dało się uruchomić przygotowania listu bez zeskanowanych opakowań
– Poprawiliśmy mechanizm przesyłania danych o ilościach towarów wprowadzonych podczas weryfikacji
– Poprawiliśmy działanie przycisku klawiatury na ekranie pakowania
– Poprawiliśmy obsługę wprowadzania liczb zmiennoprzecinkowych na ekranie rozkładania towarów
– Poprawiliśmy wyświetlanie przycisków w menu głównym
– Poprawiliśmy komunikat po zakończeniu procesu rozkładania towarów
– Poprawiliśmy wyświetlanie stanów magazynowych w podglądzie towarów
– Zmieniliśmy sposób logowania zdarzeń na urządzeniu aby zawsze były zapisywane do tego samego pliku
– Poprawiliśmy działanie aplikacji na urządzeniach z systemem Android v7